Historia szkoły

Początki naszej Szkoły sięgają 1974 roku, kiedy to Urząd Miasta i Powiatu Wydział Oświaty i Wychowania po uzyskaniu akceptacji Naczelnika Miasta i Powiatu w Wałbrzychu powołał z dniem 1 września 1974 r. Przyszpitalną Szkołę Podstawową Nr 3 w Wałbrzychu

z siedzibą przy ul. Moniuszki 110.

W zakresie obowiązków Szkoły było zabezpieczenie ciągłości procesu dydaktyczno – wychowawczego na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej  oraz zorganizowanie opieki wychowawczej w godzinach pozalekcyjnych.

Placówka objęła swym zakresem działania dydaktyczno – wychowawcze wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przebywające na leczeniu w:

  1. Szpitalu Dziecięcym Nr 3 w Wałbrzychu na oddziałach:

– zakaźnym,

– infekcji różnych,

– wewnętrznym,

  1. Szpitalu Miejskim Nr 2 w Wałbrzychu na oddziale chirurgii dziecięcej,
  2. Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu na oddziale ortopedycznym.

 

W oparciu o uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 25 października 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu 1 września 1980 r. potwierdziło zmianę nazwy i powołało Szkołę Podstawową Nr 3 Specjalną w Wałbrzychu. Siedzibą Szkoły nadal był Szpital Dziecięcy w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 110, który od 1 października      1979 r. funkcjonował pod nazwą Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką        i Dzieckiem.

 

Z dniem 31 marca 1992 r. decyzją Kuratora Oświaty w Wałbrzychu Szkoła przeszła reorganizację:

–  w strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Wałbrzychu likwidacji uległa działalność przedszkola specjalnego,

– z dniem 31 sierpnia 1992 r. w ramach organizacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Wałbrzychu utworzono Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych,

– Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 110 nadal obejmowała swym działaniem dydaktyczno – wychowawczym dzieci i młodzież Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu, Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala nr 2 w Wałbrzychu oraz Oddziału Ortopedyczno – Urazowego Szpitala Górniczego w Wałbrzychu.

 

1 września 1994 r. decyzją Kuratora Oświaty w Wałbrzychu uległa zmianie nazwa placówki na: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 Przyszpitalna dla Dzieci Przewlekle Chorych.

 

Z dniem 1 września 1999 r. Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha powołano Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 16 Przyszpitalne w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 110 oraz Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 110.

W skład Zespołu włączone zostały :

–  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Przyszpitalna dla Dzieci Przewlekle Chorych,

–  Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 16  Przyszpitalne .

 

W 2003 r. w związku z restrukturyzacją Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu siedziba Zespołu Szkół została przeniesiona do budynku Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego              w Wałbrzychu przy ul. Batorego 4. W tym samym roku organem prowadzącym placówkę oświatową zostało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

 

Od 1 stycznia 2005 r. organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 września 2010 r. zmieniły się nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych z siedzibą przy ul. Batorego 4 w Wałbrzychu:

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Przyszpitalna dla Dzieci Przewlekle Chorych otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3;

– Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 16 otrzymało nazwę Gimnazjum Specjalne nr 16.

 

Z dniem 1 września 2014 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego założono Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Wałbrzychu i włączono je do Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu.

 

W wyniku reformy ustroju szkolnego 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum Specjalne nr 16 w Wałbrzychu uległo likwidacji.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  Zespół Szkól Specjalnych Przyszpitalnych od 1 września 2019 r. otrzymał nazwę Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych.

Obecnie w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne.